Mūsu prakses jomas un pieredze

Mūsu prakses jomas un pieredze

Uzņēmums "Lawgistics" sniedz ne tikai juridisko palīdzību transporta sistēmas jomā, bet arī piedāvā pilnu tiesisko pakalpojumu spektru, sadarbojoties ar starptautisko juridisko savienību un ekspedējot tiesiskos pakalpojumus.

Uzņēmuma "Lawgistics" kvalificētie juristi aizsargā arī savu klientu intereses nozaru jautājumu, transporta tiesību, intelektuālā īpašuma, valsts iepirkumu, darba un migrācijas tiesību, muitas tiesību, nekustamā īpašuma tiesību un būvniecības, korporatīvo tiesību, publisko un administratīvo tiesību jomā, kā arī risina jebkurus citus klienta uzticētos uzdevumus un jautājumus.

Nozaru jautājumi icon Nozaru jautājumi

„Lawgistics” juristi sniedz pilnu tiesisko pakalpojumu klāstu, apvienojot darba pieredzi attīstītajos tirgos ar starptautiskiem profesionāliem standartiem, kā arī piedāvājot saviem klientiem kompleksu pieeju.

Transporta tiesības icon Transporta tiesības

Uzņēmuma „Lawgistics” darbības panākumi lielā mērā ir atkarīgi no cilvēkiem, kuri strādā šajā uzņēmumā. Tieši tāpēc „Lawgistics” priekšrocība un lepnums ir juristu komanda ar nenovērtējamu un ilggadīgu pieredzi transporta loģistikas jomā Eiropas Savienībā un Eirāzijas Ekonomiskajā savienībā.

Transporta tiesību priekšmets ir sabiedriskās attiecības starp transporta uzņēmumiem un klientūru, kas rodas saistībā ar transporta līdzekļu izmantošanas pakalpojumu sniegšanu pārvadājumu procesa īstenošanai.

Mūsu uzņēmums ir gan līderis, gan arī vienīgais uzņēmums, kas apliecinājis savas spējas risināt jautājumus, kuri ir cieši saistīti ar to normu kopumu un pārvadājumu disciplīnu, kuras regulē sabiedriskās attiecības transporta sistēmas jomā, galvenokārt – multimodālo pārvadājumu nozarē.

Strīdu risināšana icon Strīdu risināšana

„Lawgistics” kvalificētajiem juristiem ir liela pieredze visu veidu strīdu risināšanā gan Latvijas, gan arī Eiropas Savienības tiesās.

Mēs piedāvājam juridiskās konsultācijas un palīdzību, sniedzot individuālu pieeju dažādās tiesību jomās, objektīvi novērtējot klienta situāciju un akcentējot galvenās problēmas strīdu izskatīšanas individuālās stratēģijas izstrādei.

Uzņēmums „Lawgistics” piedāvā juridisko palīdzību visās jomās un visos strīdu risināšanas posmos: iepriekšējā brīdinājuma un visu nepieciešamo dokumentu sagatavošana iztiesāšanas ierosināšanai; juridiskā palīdzība strīdu noregulēšanas pārrunās; klientu interešu pārstāvēšana tiesās; juridiskā palīdzība tiesas lēmumu un citu ārvalstu izpildes dokumentu atzīšanā un izpildīšanā.

Tiesas strīd icon Tiesas strīd

Juridiskā uzņēmuma „Lawgistics” speciālistiem ir liela pieredze savu klientu interešu pārstāvēšanā Latvijas Republikas tiesās, kā arī valsts un vietējos varas orgānos.

Mēs pārstāvam klientu intereses praktiski visās Latvijas Republikas tiesās tādos gadījumos kā parādu piedziņa, viltoto transakciju apstrīdēšana, dažāda veida strīdu un citu atbilstošo juridisko jautājumu risināšana, pārstāvot klienta intereses.

Darba un migrācijas tiesības icon Darba un migrācijas tiesības

„Lawgistics” sniedz juridisku atbalstu plašā ar darbiniekiem saistītu jautājumu lokā, to skaitā darbinieku pieņemšana un atlaišana, darba attiecību noformēšana, darba strīdu risināšana, kā arī tiesiskā pavadība migrācijas likumdošanas piemērošanas jautājumos.

Mēs piedāvājam saviem klientiem konsultācijas vispārējos jautājumos: darba un migrācijas tiesības, to skaitā iekārtošanu darbā un ārvalstu pilsoņu nodarbinātību; konsultēšanu personālo datu un komercnoslēpuma un insaideru informācijas aizsardzības jautājumos; kadru dokumentācijas izstrādi un pārbaudi, individuālo un kolektīvo darba strīdu tiesas un ārpus tiesas risināšanu; klientu interešu pārstāvēšanu tiesās un valsts orgānos; tiesisko pavadību darba aizsardzības un apmaksas jautājumos, darbinieku materiālās atbildības jautājumos un pavadību pārbaužu laikā, kā arī citos klienta jautājumos, kuri ir saistīti ar darba un migrācijas tiesībām.

Regulatīvie jautājumi icon Regulatīvie jautājumi

Regulējošās struktūras visā pasaulē pastāvīgi pilnveidojas. Tāpēc saistībā ar darījumu caurskatāmības pieauguma nozīmīgumu un izmaksu par likumu un normatīvo aktu neievērošanu palielināšanos uzņēmumi cenšas pielāgoties pieaugošajam regulējošo orgānu spiedienam.

Plašās zināšanas tiesiskās regulēšanas jomā dod iespēju uzņēmuma „Lawgistics” juristiem piedāvāt saviem klientiem regulatīvo jautājumu efektīvus risinājumus ar speciālo juridisko līdzekļu un metožu palīdzību, kuras uzņēmums ir izstrādājis, lai samazinātu risku un sarežģīto regulatīvo režīmu ietekmi uz transakcijām vai ikdienas operācijām.

Administratīvās tiesības un likumdošana icon Administratīvās tiesības un likumdošana

Tiesiskās sistēmas zināšanas palīdz mums savlaicīgi atrast vispiemērotāko un efektīvāko risinājumu, kas atspoguļo mūsu klientu vēlmes un labākā rezultātā sasniegšanu.

Administratīvās tiesības regulē iestāžu izdoto tiesisko aktu, iestāžu pieņemto faktisko darbību likumības normas, kā arī nosaka to lietderību darbības brīvības izpratnes ietvaros, izskata arī privātpersonu pienākumus atbilstoši publiskajām tiesībām, to skaitā attiecībā uz līgumiem publisko tiesību jomā.

Uzņēmuma „Lawgistics” juristi vienmēr ir gatavi nodrošināt interešu aizsardzību administratīvo lietu tiesās: mūsu komanda vienmēr ir sava klienta pusē!

Mijiedarbība ar kontroles un uzraudzības orgāniem icon Mijiedarbība ar kontroles un uzraudzības orgāniem

Uzņēmums „Lawgistics” sniedz konsultācijas visā to jautājumu klāstā, kuri ir saistīti ar biznesa vadības likumības un mijiedarbības nodrošināšanu attiecībā uz kontroles un uzraudzības orgāniem.

Mūsu juristu komandai ir uzņēmumu interešu aizstāvības pieredze, mijiedarbojoties ar tādiem regulatoriem kā: muitas orgāni, to skaitā veiksmīga aizstāvība muitas tiesību pārkāpumos arbitrāžas, administratīvajos un kriminālprocesos; nodokļu orgāni; prokuratūras orgāni; Tieslietu ministrija; darba inspekcija un citi dienesti, kuri ir saistīti ar kontroles uzraudzību.

Nodokļu politika icon Nodokļu politika

Sadarbībā ar vairākiem partneriem no Latvijas, kā arī tuvām un tālām ārvalstīm uzņēmums „Lawgistics” piedāvā saviem klientiem konsultatīvus pakalpojumus, kuri ir saistīti ar nodokļu politiku nodokļu risku ietekmes minimizēšanai un atbilstības nodrošināšanai nodokļu likumdošanas normām.

Muitas tiesības icon Muitas tiesības

Pateicoties nenovērtējamai ilggadīgai pieredzei sabiedrisko attiecību regulēšanā preču, kravas, bagāžas un transportlīdzekļu pārvietošanas gaitā caur valsts muitas robežu Eiropas Savienībā un Eirāzijas Ekonomiskajā savienībā, „Lawgistics” kvalificētie juristi vienmēr ir gatavi palīdzēt saviem klientiem to juridisko jautājumu risināšanā, kuri ir saistīti ar muitas politiku un muitas lietām.

Darījumi un finansēšana icon Darījumi un finansēšana

„Lawgistics” juristi palīdz saviem klientiem iegūt labākos biznesa nosacījumus un objektīvu situācijas novērtējumu, kā arī pavada klientu, veicot darījumus saistībā ar finanšu jautājumiem.

Mēs palīdzēsim Jums novērtēt un izpētīt investīciju iespējas Eiropas Savienības teritorijā, kā arī novērtēt mērķa uzņēmuma iespējas un konkurētspējīgas priekšrocības finanšu tirgū un citus jautājumus, kuri ir saistīti ar mērķa uzņēmuma galveno finanšu, nodokļu un normatīvo risku izpratni.

Korporatīvās tiesības icon Korporatīvās tiesības

„Lawgistics” juristiem ir plašas akadēmiskās zināšanas un daudzu gadu darba pieredze nacionālo un Eiropas korporatīvo tiesību jomā.

Mēs piedāvājam saviem klientiem profesionālu juridisko palīdzību un visus juridisko pakalpojumu veidus korporatīvo tiesību jomā ikdienas uzņēmējdarbības organizēšanā, uzņēmumu dibināšanā vai likvidācijā, reorganizācijā, apvienošanā un uzņēmumu iegādē.

Mūsu dalība uzņēmējdarbībā garantē savlaicīgu un kvalitatīvu lietišķās aktivitātes nepieciešamo pasākumu izpildi un attīstību ne tikai Latvijas teritorijā, bet arī ārvalstīs.

Turklāt uzņēmums „Lawgistics” izmanto apkalpošanas standartizācijas izplatītākās un efektīvākās metodes Eiropas Savienības un Eirāzijas Ekonomiskās savienības teritorijā, nodrošinot normatīvo aktu ievērošanu katrā klienta operāciju darbības valstī.

Nekustamais īpašums un būvniecība icon Nekustamais īpašums un būvniecība

Mūsu nekustamā īpašuma daudzprofila juristi apvieno padziļinātas zināšanas ar tehnisko tiesisko pārākumu, lai sniegtu transakcijas, konsultatīvos pakalpojumus un strīdu risināšanas pakalpojumus būvniecības un nekustamā īpašuma jomā.

Mēs piedāvājam saviem klientiem atbalstu darījumos ar nekustamo īpašumu, to skaitā saistībā ar nekustamā īpašuma pirkumu un pārdošanu, dāvinājumu un ķīlu, kā arī būvniecības, attīstības un citu ar būvniecību saistīto uzņēmumu darbību tiesas strīdu vadīšanu nekustamo īpašumu un būvniecības jomā.

Detalizētu informāciju par „Lawgistics” pakalpojumiem Jūs varat saņemt, uzdodot jautājumus pa tālruni: +371 27094155.